SELAHATTİN AVCI olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde SELAHATTİN AVCI ile irtibatı bulunan İlgili Kişi konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

1 –    İşlenen Kişisel Veriler

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz arasında;
(a)    Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi kimlik verileri,
(b)    Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
(c)    Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen özel nitelikli kişisel veriler,
(d)    Kendi rızanız ile ilettiğiniz veya koruyucu hekimlik hizmetinin sunulması kapsamında Sağlık Bakanlığı sisteminden hukuka uygun şekilde elde edilmiş daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait tıbbi veriler,
(e)    Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
(f)    Olası ödemelere bağlı olarak banka hesap numarası gibi finansal veriler,
(g)    Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar,
(h)   Klinik ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri,
yer almaktadır.

2 –    Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları arasında;
(a) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
(b) İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,
(c) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması,
(d) Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,
(e) Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
(f) Kamera vasıtasıyla suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve mekansal güvenliğin sağlanması
(g) Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
(h) Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler hakkında bilgi verilmesi yer almaktadır.

3 –    Kişisel Verilerin Toplanması Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma araçları/yöntemleri arasında;

(a)    Hastane yönetim yazılımına veri girişi,
(b)    Elektronik ortamda düzenlenen veya matbu formlar,
(c)    Sesli veya sessiz güvenlik kamerası kayıtları,
yer almaktadır.

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, SELAHATTİN AVCI tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
   (1)    3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
   (2)    663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
   (3)    Özel Hastaneler Yönetmeliği,
   (4)    Acil Sağlık Yönetmeliği,
   (5)    Hasta Hakları Yönetmeliği,
   (6)    Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,
   (7)    Ayakta Teşhis Ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
(b)    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(e) Bir hakkın tesisi için işlenmesinin ve korunmasının zorunlu olması

(c)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

KVKK’nın 6.maddesinde belirtilen,

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmeti ile finansmanının planlanması amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi, sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

SELAHATTİN AVCI toplanan ve işlenen kişisel verileri, ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere, sözleşmelerden doğan yükümlülükler, muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla, gerekli gördüğü sürece saklamaktadır.

4 –    Kişisel Verilerin Aktarılması
İşbu aydınlatma metninin 2.maddesindeki işleme amaçları doğrultusunda ve ilgili kanunalardaki aktarım şartlarına uymak kaydı ile ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak
Kişisel verileriniz;
(a) Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
(b) Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,
(c) Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
(d) Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
(e) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne,
(f) Türkiye Eczacılar Birliği’ne,
(g) Adli makamlara,
(h) Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
(ı) Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna,
(i) Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,
(j) Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara,
(k) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
(l) Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda iş yeri hekimine,
(m) Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde iş ortaklarımıza, klinik ve hasta yönetimi için Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş klinik yönetim yazılımlarına,

5 –    Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

(a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c)    Kişisel   verilerin   işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f)    KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ı)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6 –    Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallardan iletilebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru Bilgisi
1 Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile 15 temmuz mahallesi 148057 nolu sokak no:9 Şehitkamil Gaziantep Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
2 Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile selahattin.avci@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
4 Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde SELAHATTİN AVCI sisteminde kayıtlı bulunmayan e-posta adresi ile drselahattinavci@gmail.com E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;
(a)    Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,
(b)    Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasını 
başvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

(a)    Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
(b)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
(c)    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
(d)    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
(e)    Talep konusu.

Açıklanan Bilgileri Eksiksiz Şekilde Okudum ve Anladım